فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

نمونه اجرا شده آزمون شخصیت چک لیست نشانگان اختلال روانی (SCL-90)

نمونه اجرا شده آزمون شخصیت چک لیست نشانگان اختلال روانی (SCL-90) همراه با سئوالات پاسخ داده شده ، نمره گذاری و تفسیر آزمون

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه اجرا شده آزمون هوش آدمک گودیناف

نمونه اجرا شده آزمون هوش آدمک گودیناف همراه با نقاشی ترسیم شده و نمره گذاری و تفسیر

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه اجرا شده آزمون هوش مکعب های کهس

نمونه اجرا شده آزمون هوش مکعب های کهس به همراه نمره گذاری و تفسیر

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه اجرا شده آزمون هوش وکسلر کودکان

نمونه اجرا شده آزمون هوش وکسلر کودکان همراه با نمره گذاری و تفسیر آزمون

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه اجرا شده آزمون ریون نوجوانان و بزرگسالان (60 سئوالی)

نمونه اجرا شده آزمون ریون نوجوانان و بزرگسالان (60 سئوالی) همراه با نمره گذاری و تفسیر آزمون

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه اجرا شده آزمون تشخیص اختلال یادگیری بندر-گشتالت

نمونه اجرا شده آزمون تشخیص اختلال یادگیری بندر-گشتالت به همراه نمره گذاری و تفسیر

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه اجرا شده آزمون هوش ریون کودکان (رنگی36 تصویری )

نمونه اجرا شده آزمون هوش ریون کودکان (رنگی36 تصویری ) به همراه نمره گذاری و تفسیر آزمون

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه اجرا شده آزمون هوش کتل

نمونه اجرا شده آزمون هوش کتل همراه با نمره گذاری و تعبیر و تفسیر

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی